Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRACTICE OF BALANCE 

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Practice of Balance gehanteerde algemene voorwaarden, zijn gepubliceerd op de website van Practice of Balance.

1.2 Deelnemer: degene die een door Practice of Balance georganiseerde Les of Workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Practice of Balance.

1.3 Practice of Balance is gevestigd te Nijmegen aan de Scheidemakershof 49 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68851324.

1.4 Privé-les: een door een Deelnemer te betalen en te volgen een-op-een les bij Practice of Balance, zoals verder uitgewerkt in art. 3.1.

1.5 Proefles: een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen proefles bij Practice of Balance, anders dan op basis van een Losse Les of een privé-les. Hierbij wordt verwezen naar art. 3.1.

1.6 Losse Les/Yoga in het park: een losse les welke bij mooi weer plaatsvindt in het park, anders dan op basis van een Privé-les of een Proefles. Hierbij wordt verwezen naar art. 3.1.

1.7 Website: de website van Practice of Balance: www.Practice of Balance.com.

1.8 Workshop: een bij Practice of Balance te geven of gegeven workshop.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op Privé-Lessen, Proeflessen, Losse Lessen en Workshops bij Practice of Balance. Door deelname aan een Proefles, Losse Les, les via de Rittenkaart of Workshop, verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Practice of Balance kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Practice of Balance zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Privé-lessen, Losse Lessen en Proeflessen

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een Privé-les en Losse Les. Ook is het volgen van (eenmalige) Proefles mogelijk tegen een gereduceerd tarief.

LOSSE LES

Dit is een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij Practice of Balance, anders dan op basis van een Privé-les.

PROEFLES
Dit is een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen proefles bij Practice of Balance, anders dan op basis van een Losse Les of een Privé-les.

PRIVÉ-LES

Dit is een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen privé-les (een-op-een) bij Practice of Balance, anders dan op basis van een Losse Les of een Proefles.

4. Betaling en Prijswijziging

4.1 Een Privé-les, Losse les of Proefles moet voorafgaand aan de Les of Workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via bankoverschrijving of CASH.

4.2 De geldende prijzen voor Lessen en Workshops staan altijd op de Website van Practice of Balance. Practice of Balance behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden
vooraf aangekondigd door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

5. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:
•    Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang online via e- mail worden gereserveerd. Ook is het mogelijk om een les te reserveren per whatsapp of SMS.
•    Als je je reservering wilt annuleren, doe dit dan a.u.b. minimaal vier uur vóór de start van een les.

6. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Practice of Balance behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door Practice of Balance, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

6.2 Practice of Balance behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren.

7. Huisregels

7.1 Alle Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Practice of Balance volgen:

 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit op de daarvoor aangewezen plek(ken).
 • Practice of Balance stelt bij een les in een studio yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
 • Voor een optimale rust worden Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Practice of Balance niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

8. Uitsluiting
Practice of Balance behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 7.1, niet naleven de toegang tot lessen bij/door Practice of Balance te ontzeggen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Practice of Balance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, bij, of verzorgd door, Practice of Balance.

9.2 Practice of Balance werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les
of Workshop. Door deelname aan een les of Workshop, bij, of verzorgd door, Practice of Balance, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Practice of Balance adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les of Workshop.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

10. Persoonsgegevens

10.1 Practice of Balance verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand en voor de administratie. Practice of Balance gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Practice of Balance gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Practice of Balance en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Practice of Balance, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan:
info@Practice of Balance.nl. De Deelnemer is er van op de
hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Practice of Balance gebruik kan worden gemaakt.

10.3 Practice of Balance geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

11.Toepasselijk recht en geschillen beslechting

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Workshop, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Practice of Balance zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Arnhem. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Gelderland, locatie Arnhem.

Yoga&Lifestyle